جستجو :

«شوک مثبت اول !!»

«شوک مثبت اول !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته بهتر از انتظارات ظاهر شد ...

«دوراهی دلاری !!»

«دوراهی دلاری !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه روز گذشته متاثر از افت قیمت ...

«دست هدایتگر !!»

«دست هدایتگر !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه با وجود قرار گرفتن در ...

«اصلاح تا کجا ؟!»

«اصلاح تا کجا ؟!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته زیر فشار عرضه سنگینی قرار ...

«دریای سرخ !!»

«دریای سرخ !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه زیر فشار سنگین عرضه قرار ...

«تعدیل انتظارات !!»

«تعدیل انتظارات !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز گذشته شاهد فشار سنگین عرضه ...

«دوراهی کُدال !!»

«دوراهی کُدال !!»  در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که روز گذشته فشار عرضه بالا بود و اکثر ...

«دستان هدایتگر !!»

«دستان هدایتگر !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خاصی داشت. به یاد ...