جستجو :

معرفی پنج بحران جهان کنونی

معرفی پنج بحران جهان کنونی یادداشت استفان والت نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل در «فارین پالیسی» درباره احتمال پایان اتحادیه اروپا سرانجام رویارویی ایران و آمریکا شکست ...

سال تعدیل انتظارات

سال تعدیل انتظارات در بهترین حالت، درآمدهای دولت بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. اگر درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ...

بورس ٩٨...!؟

بورس ٩٨...!؟ نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران چیزی نمانده تا توپ تحویل سال ١٣٩٨ شلیک شود و مردم ایران سال سخت ...

بورس در گذر تاریخ

بورس در گذر تاریخ علی سعیدی نگارنده کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ٣٠ سال طول کشید که بورس در مملکت ما به ثبت برسد...!! قدمت بورس ...