جستجو :

«نطرین» بخریم؟!

«نطرین» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات نموداری سهم از بدو عرضه تاکنون را می توان ...