جستجو :

تکنیکال «شپنا»

تکنیکال «شپنا» در نماد پالایش نفت اصفهان قیمت در مرحله اول هدف سقف کانال معادل ٢٨٠٠ تومان را دارد...