جستجو :

آنالیز نموداری «دی»

آنالیز نموداری «دی» در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی ١ سال اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور ...

«شاخص کل»

«شاخص کل» در نمودار روزانه شاخص کل در بازه زمانی ۱.۵ ساله ، شاخص کل از محدوده ٩٢ هزار واحد شروع به ...