جستجو :

محاسبه NAV در «وجامی»

محاسبه NAV در «وجامی» شرکت سرمایه‌گذاری جامی در تاریخ ١١-٠۵-١٣٨٣ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردید که در اجرای مفاد ماده ٣٣ قانون ...