جستجو :

روزهای خوب برگردید!

روزهای خوب برگردید! لیکن در خصوص محصول استراتژیک اوره در صورت عدم موافقت با آزاد سازی نرخ مطابق جدول اول، حاشیه فروش محصولاتو ...

پتروشیمی شیراز چند؟؟

پتروشیمی شیراز چند؟؟ شیراز با ظرفیت ١.۶٠٠.٠٠٠تن در رتبه دوم قرار دارد.بیش از ۶٠% فروش شرکت صادراتی و عمدتا به هند ،افغانستان و ...

دو سهم و یک مسیر!

دو سهم و یک مسیر! اگرچه گزارش این شرکت با انتظارات بازار فاصله داشت اما به نظر می رسد قیمت های کمتر از محدوده کنونی ...