«اپرداز ، های وب ، اوان ، رتاپ ، آپ ، تاپکیش ، رانفور و مداران» هشت سهمی که سیگنال هایی برای خرید ، فروش یا نگهداری صادر کرده اند... این تحلیل را بخوانید...