شرکت پتروشیمی نوری از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس، با ظرفیت تولید ٧۵٠ هزار تن در سال پارازایلین یکی از بزرگترین مجتمع های تولید مواد آروماتیک در جهان و یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد پتروشیمی در کشور می باشد...