بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مرداد، تولیدات شرکت طی دوره ۵ ماهه نخست سال جاری شامل ٧٧٩۶٢۶ عدد انواع کمک فنر تیپ ۶٢ و ۶٧ بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ........