طی بازار امروز و در اولین روز هفته در ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش تقاضا در اکثر نمادهای بازار به ویژه نمادهای بزرگ بودیم چنانکه در بسیاری از نمادهای گروه های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی و........