سرمایه گذاران در بازارهای مالی سعی می‌کنند پیش بینی کنند در آینده جهت حرکت بازارها چیست و این باور وجود دارد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اثرات بزرگ بر بازارهای مختلف خواهد داشت. اما بنا به یک تحقیق، ممکن است هفته ها و حتی ماه ها ..