نقدینگی در سال گذشته بیش از ٣٠ درصد رشد کرد که این نرخ رشد طی سال های قبل از آن بی سابقه بود. همچنین سهم پول در برابر شبه پول به نزدیک ٢٠ درصد رسیده که این عدد دو برابر سال های اوایل دهه ٩٠ است.آیا این ارقام کفایت می کند تا موج نقدینگی بین بازارها در حرکت باشد؟