ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها بورسی از قیمت روز سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار و در تاریخ ٣٠ شهریور استفاده شده است و بر این اساس ارزش خالص دارایی‌های هر سهم از این محل مبلغ ........