در محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌های هر سهم (NAV) به منظور ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار مورخ ٢۶ شهریور، استفاده شده است. همچنین به منظور ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس که بر اساس بهای تمام شده تاریخی ........