شاخص فلزات اساسی مدتی است وارد فاز اصلاحی خود شده و در حال نزدیک شدن به اولین حمایت فیبوناچی و همچنین میانگین متحرک میان مدتی خود می باشد. محدوده ١ میلیون و ٨۵ هزار واحد الی ١ میلیون و ١٣۵ هزار واحد محدوده حمایتی بسیار قوی بوده که انتظار می رود در این محدوده شاخص گروه با افزایش تقاضا مواجه شود.