در این لیست ٧٩ تایی تقریبا معدود صندوق هایی هستند که بازده کمتر از ٢٠ درصد ثبت نموده اند و چند صندوق آخر به دلیل عمر کمتر نسبت به سایرین بازدهی ٣ و ۶ ماهه را درج نموده اند که با تعمیم آن به یک ساله، باز هم بعید است بازدهی کمتر از...