بورس ٢۴ : هر چقدر بورس بیشتر رشد می کند و با صعود ممتد شاخص، دارایی اولیه سهامداران چند برابر می شود، گروهی از تحلیلگران بورسی و اقتصادی هم با حجم بیشتری درباره پیامدهای تغییر جهت بازار سرمایه سخن می گویند.در نمونه جدیدی از این تحلیل ها مطرح شده است که اگر روند مثبت بازدهی بورس به حالت منفی تغییر کند بازار مسکن هم در سراشیبی قیمتی قرار می گیرد و جهت قیمت مسکن با تغییر جهت بورس، همسان می شود! واقعیت بازار مسکن اما بیانگر غلط بودن این تحلیل است.