شرکت تکادو در سال ١٣۶٩ با هدف مشارکت و سرمایه گذاری تاسیس شد. موسس آن شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان که سهامدار عمده آن است، می باشد.