بانک پارسیان پس از آن که در ماه گذشته هدف قیمتی ۵٣١٩ ریالی خود را زد وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده ۴٠٠٠ ریال که محدوده حمایتی فیبوناچی و سقف کانال شکسته شده سهم می باشد، اصلاح خود را انجام داده و به تازگی در حال عبور از مقاومت ۵٣١٩ ریال و صدور سیگنال توسط اندیکاتورها می باشد.