به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده است که با توجه به نسبت P/E در حدود ٣۵ برای بازار، در محاسبات این نسبت ٢۵ در نظر گرفته شده است. البته لازم به ذکر است در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچون.........