سهم در یک روند صعودی ، در حال تکمیل یک ساختار ۵ موج هست. موج ۴ به انتها رسیده است. با پایان اصلاح قیمت انتظار تکمیل موج ۵ بزرگ را داریم. هدف قیمت محدوده ...