شـرکت خدمات ســرویـس بوعلی (سـهامی خاص) در تاریخ ١٢ دی ماه ١٣۶٢ تحت شـماره۵٠۶٢١ با مـوضوع فعالیت ســرویس و تـعمیر کلیه لوازم پـزشـکی آزمایشگاهی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده سپس در دهه هفتاد شرکت راکد شد و در سال ١٣٧٩ با تغییر موضوع فعالیت .......