افت و خیزهایی که در روزهای اخیر در بازار فلزات پایه پدید آمده عده زیادی از سرمایه گذاران را درباره افق این بازار نگران کرده بویژه شدت پیدا کردن بحران کرونا در این نگرانی موثر بوده است. برای درک صحیح وضعیت این بازار و پیش بینی آینده ..