در یک هفته مورد بررسی، صندوق های سهامی متاثر از فضای کلی بازار حرکت دو سویه ای را در پیش گرفتند که به شناسایی زیان در ....