بر اساس گزارش فعالیت ماهانه تیر، این بانک مجموع درآمدهای خود از محل سود تسهیلات اعطایی را طی دوره ۴ ماهه نخست سال جاری مبلغ ٧٠٨۴٩.۶ میلیارد ریال گزارش نموده است که در مقایسه با سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک به عنوان هزینه منابع در اختیار با ........