شرکت بیمه نوین به تازگی توانسته از سقف کانال خود خارج شده وبه مقاومت ١۶٠٠٠ ریالی برخورد کرده که با فشار عرضه مواجه شد...