شرکت پتروشیمی اوره لردگان در شهریور ماه ١٣٨۵ با هدف تولید کودهای شیمیائی بر پایه اوره و با توجه به عبور سه رشته خط لوله سراسری گاز طبیعی از استان چهار محال و بختیاری مجوز ایجاد مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه ١.٠٧۵ میلیون تن اوره و ۶٧٠ هزار تن آمونیاک را اخذ نمود.