شرکت تولید نیروی برق دماوند پس از برخود به سقف کانال خود وارد اصلاح شده و در حال حاضر در محدوده کف کانال صعودی خود یعنی در محدوده ٧٧۶۵٣ ریال می باشد...