شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) امروز به حمایت روند صعودی کوتاه مدتی و همچنین سقف کانال شکسته شده خود برخورد کرده و با افزایش تقاضا مواجه شده است...