شرکت تکادو در حال حاضر در محدوده حمایت روند صعودی خود بوده و امروز با افزایش تقاضا مواجه شد.