شرکت پتروشیمی زاگرس در حال حاضر در محدوده کف کانال کوتاه مدتی و محدوده حمایتی ١٧٨۵٠٠ ریال می باشد.