طی آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به تیر، شرکت تولیدات خود را طی دوره ٨ ماهه سال مالی جاری ٣٧٢۴۶ تن انواع محصول شامل کاغذ رول سفید، خمیر ویرجین، رول فلوتینگ و سایر محصولات گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ........