در گروه سیمانی پس از یک رشد اولیه، شاهد اصلاح قیمت در برخی از نمادها در راستای جذب انرژی برای یک رشد دیگر با طول موج بلندتر هستیم. رسیدن خبر افزایش سرمایه برخی از شرکت‌ها می‌تواند عاملی برای توجه مجدد بازار به سیمانی‌ها باشد. (البته مشروط بر اینکه تمرکز بیش از اندازه به نمادهای دولتی، کلیت بازار را به چالش نکشد !) در این گروه سخوز در قیمت‌های بیش از ٢.٨٠٠ تومانی تاب نیاورد. وضعیت بنیادی مناسب و تحولات پیرامونی، عاملی برای ادامه روند صعودی سخوز، پس از اصلاح مناسب خواهد بود. اما در ساروم ...