شرکت پتروشیمی خلیج فارس پس از آن که هدف کوتاه مدتی خود را در محدوده ٣٢۴١۵ ریال به ثبت رساند ، وارد فاز اصلاحی شده و در حال نزدیک شدن به سقف کانال شکسته شده خود در محدوده ٢٩١٢٠ ریال است. اندیکاتورها در کوتاه مدت گارد اصلاحی به خود گرفته اند...