طی بازار امروز و در اولین روز هفته شاهد افزایش فشار تقاضا در کلیت بازار و رشد قیمت‌ها در اکثر نمادها بودیم چنانکه شاخص کل کار خود را در همان ابتدا با روندی صعودی آغاز نمود. تأثیرگذارترین نمادهای طی بازار امروز نیز.........