به نظر می رسد برای افراد ریسک گریز با رعایت حد ضرر ٣١٠٠ تومان بتوان محدوده کنونی را جذاب توصیف کرد. اهداف قیمتی میان مدت سهم در محدوده ...