با نگاه به نمودار تغییرات قیمت فلزات پایه مشاهده می کنیم که قیمت ها در روزهای اخیر کاهش یافته است و این درحالیستکه شاخص دلار پایین آمده و این عامل قاعدتا به رشد قیمت ها کمک کند. همچنین در هفته های اخیر گزارش هایی که از بخش های ..