شرکت ایران ترانسفو اولین شرکت بزرگ گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی در بازار سرمایه است که سهام آن سهامداران را از ابتدای سال به کسب بازدهی قابل توجه ٢١٨ درصدی مهمان کرده است.