طی گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات سه ماهه نخست سال جاری ۴۴۳۸۷۵ تن سیمان و کلینکر گزارش شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۴٠۶۵٠۵ تن محصول، افزایشی ٩ درصدی داشته است. در بخش فروش اما ........