در راستای تأمین مالی بیش ‌از پیش شرکت‌های بورسی از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق‌شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی را با قید دو فوریت ...