شاخص گروه دارو پس از برخورد به مقاومت ١٧٠٧٨٩ واحد فعلا در حال استراحت در کوتاه مدت می باشد و در حال رسیدن به محدوده حمایتی ١۵٨۵۶٠ واحد است...