شرکت پمپ سازی ایران در نزدیکی محدوده مقاومتی خود یعنی ۶٣٠٠٠ ریال بوده و کماکان اندیکاتورهای سهم صعودی بوده و مشکلی برای ادامه مسیر وجود ندارد...