شرکت پالایش نفت اصفهان وارد رالی صعودی بسیار قوی از جنس موج سوم خود شده و تمامی اندیکاتورها روند صعودی مناسبی داشته و در حال عبور از محدوده مقاومتی ٣٣٠٠٠ ریال است...