این شرکت مطابق فعالیت های عملیاتی خود منابع و مصارف مشخصی دارد که هر چقدر میانگین موزون هزینه سرمایه برای منابع را بتواند در سطح پایین تری نگاه دارد استفاده از این منابع ، سودآوری را افزایش خواهد داد...