در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه مدتی است که قیمت داخل یک کانال صعودی نوسان می کند. طی این مدت قیمت به طور ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان است...