در گروه بانکی همانطور که در نمودار مشاهده می شود شاخص صنعت به تازگی از مقاومت مهم فیبوناچی و مقاومت روندی خود عبور کرده و شتاب بیشتری به خود گرفته است... در حال حاضر هرگونه اصلاح نهایتا می تواند تا محدوده روند شکسته شده که ٩١۶۶ واحد می باشد، صورت پذیرد و اهداف شاخص گروه به ترتیب ١٢٠٠٠ واحد و ١۵۴٧١ واحد می باشد. ..