شاخص صنعت خودرو به تازگی توانسته از مقاومت ۴١٢ هزار و ٨٠٠ واحدی عبور کند.شرایط اندیکاتوری این شاخص کماکان صعودی بوده و هدف بعدی شاخص گروه محدوده ۵۴۴ هزار و ٨٠٠ واحد است...