در خصوص عملکرد بانک قابل ذکر است در گزارش فعالیت ماهانه خرداد، درآمد حاصل از سود تسهیلات اعطایی طی دوره سه ماهه منتهی به ٣١ خرداد، مبلغ ۴١٧٧٧ میلیارد ریال گزارش شده که از این مبلغ........