حداقل سود صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی هفته گذشته به ۶.۴ درصد و حداکثر به ١۶.۴ درصد رسید. بر همین اساس صندوق های خبرگان سهام، توسعه صادرات، افق روشن، پویا و ...