مرور پیشنهادهای کم ریسک و پرریسک هفته قبل : صبا تامین که در قیمت های ٢٨١۴ تومانی معرفی شد ، اینک با حدود ١٠ درصد رشد با صف خرید مواجه شده است.این نماد هفته گذشته عرضه حدود ٢۴٠ میلیون برگه سهم را تجربه کرد... فولاد ارفع ١٨٣٣ تومانی نیز پس از تجربه بیش از ١٠ درصد رشد به کنفرانس اطلاع رسانی رفت.بیش از ١٣٠ میلیون برگه سهم «ارفع» هفته گذشته عرضه و معامله شده بود... فولاد خوزستان ٣٧٧٠ تومانی در همان محدوده قیمتی معرفی شده در نوسان است و در بازه درنظر گرفته شده میان مدت ، بازدهی خوب ٣٠ درصدی خواهد داشت... بانک سینا ١٢۵٣ تومانی با ثبت بیش از ۵ درصد بازدهی هفتگی با صف خرید در حال پیشروی است.حدود ٢١٠ میلیون برگه سهم «وسینا» در هفته سپری شده عرضه و معامله شده است... دارویی اسوه با ثبت حدود ١١ درصد رشد ، با صف خرید خوبی همراه شده است.حجم عرضه «داسوه» حدود ١٨ میلیون برگه بود... بیمه دی ٢۵٨۵ تومانی اما با نوسانات منفی و کمی افت قیمت همراه شده است که نگهداری آن با بازدهی و سود در میان مدت همراه خواهد بود... پلاسکو کار سایپا در همان محدوده پیشنهادی در حال نوسان می باشد و در بازه زمانی عنوان شده جای رشد قیمتی خوبی را داراست... ماشین سازی اراک پس از حدود ۴ درصد رشد در صف خرید قفل شده است.حجم عرضه این سهم حدود ۴٠٠ میلیون در هفته گذشته بود... در بخش ابزارهای نوین مالی نیز خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س (اطلس) در نرخ ١٧٧٢٣۵ ریال توصیه شده بود که اینک ارزش هر واحد سرمایه گذاری صندوق مزبور با حدود ١٢ درصد رشد به ١٩٧٧٩۴ ریال رسیده است...