بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی دوره سه ماهه نخست سال جاری ۵٩۶٧٢٨ تن سیمان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۶۴١٩٠٧ تن محصول، کاهش ٧ درصدی داشته است. در بخش فروش نیز که تماماً به صورت داخلی بوده است .......