صندوق های سرمایه گذاری در سهام متاثر از فضای حاکم بر بازار تابستان داغی را آغاز کردند و در هفته نخست تیرماه حداقل ٣.٩% و حداکثر ٢١.١% سود ...